Pomoc

Dodawanie nowego zgłoszenia w trybie publicznym

W celu dodania nowego zgłoszenia należy w menu górnym wybrać polecenie „Dodaj zgłoszenie”.

Kolejnym etapem jest wypełnienie formularza zgłoszenia. Składa się on z następujących pól:

 2023-10-20_12h58_57.png

 • Adres – należy zaznaczyć na mapie adres zgłoszenia lub wprowadzić go ręcznie w polu Adresu. Przycisk lupy służy do wyszukania na mapie wprowadzonego ręcznie adresu;
 • Kategoria – uzupełniona kategorią wybraną w poprzednim kroku, na tym etapie możliwa jest jeszcze jej modyfikacja;
 • Opis – pole służy do opis zgłoszenia, minimalnie należy wprowadzić 6 znaków;
 • Telefon kontaktowy – pole opcjonalne, które służy do przekazania dla Operatora systemu numeru kontaktowego osoby zgłaszającej w celu dalszego kontaktu;
 • Dodaj załącznik – jest to pole opcjonalne. Umożliwia ono dodanie np. zdjęcia do zgłoszenia. Akceptowane formaty załączników to: jpg., jpeg., png., gif., bmp.,itp.

W celu potwierdzenia złożenia zgłoszenia należy nacisnąć przycisk - „Zgłoś”.

Dodawanie nowego pytania w trybie publicznym

Funkcjonalność Dodaj pytanie pozwala na wprowadzenie nowego pytania skierowanego do na przykład Prezydenta, Wójta, Burmistrza czy Radnych danej jednostki samorządowej a następnie otrzymanie na nie odpowiedzi. Zarówno pytanie jak i odpowiedzi widoczne są tylko dla autora. Lista pytań nie jest również dostępna publicznie.

W celu dodania nowego pytania należy użyć przycisku ‘Dodaj pytanie’. Na formularzu należy wypełnić pole z treścią a następnie wysłać za pomocą przycisku Wyślij.

2023-10-20_12h59_10.png

Po dodaniu pytania użytkownik automatycznie przenoszony jest do Listy moich pytań.

Dodawanie nowego zgłoszenia odpadowego w trybie publicznym

Funkcjonalność Dodaj zgłoszenie odpadowe pozwala na wprowadzenie nowego zgłoszenia skierowanego do jednostek zajmujących się gospodarką odpadami a następnie otrzymanie na nie odpowiedzi. Zarówno zgłoszenie jak i odpowiedzi widoczne są tylko dla autora. Lista zgłoszeń odpadowych nie jest również dostępna publicznie.

W celu dodania nowego zgłoszenia odpadowego należy wybrać właściwą opcję na menu górnym. Następnie należy wypełnić pola obowiązkowe oznaczone czerwoną gwiazdką.

2023-10-20_12h59_21.png

Pola na formularzu:

 • Adres – jest to adres, którego dotyczy dane zgłoszenie. Użytkownik może powiązać wiele adresu ze swoim kontem.
 • Telefon kontaktowy
 • Data nieprawidłowości – pole ma możliwość sprawdzenia czy wskazana data mieści się w określonym czasie na złożenie reklamacji (parametr definiowany w ustawieniach witryny)
 • Kategoria zgłoszenia
 • Frakcja odpadów
 • Dodatkowe uwagi – dodatkowy opis dotyczący zgłoszenia
 • Pole na załączniki – maksymalnie trzy pliki graficzne

Dodanie nowego adresu do profilu użytkownika

W celu dodania nowego adresu do profilu użytkownika należy przejść do formularza dodawania zgłoszenia odpadowego a następnie wybrać opcję „Dodaj nowy adres”.

2023-10-20_12h59_32.png

Na formularzu należy wypełnić pola określone jako obowiązkowe (czerwona gwiazdka) a następnie zapisać formularz przyciskiem „Zapisz”.

Mapa zgłoszeń

W celu podglądu lokalizacji wszystkich przesłanych i potwierdzonych przez Operatora systemu zgłoszeń należy wybrać przycisk „Mapa Zgłoszeń”. Zawiera ona zgłoszenia, zaznaczone za pomocą symboli graficznych - markerów (każdy symbol odpowiada odpowiedniej kategorii zdarzenia).

2023-10-20_12h59_43.png

Klikając w wybrany marker można uzyskać podstawowe informacje o danym zgłoszeniu.

2023-10-20_12h59_59.png

Bardziej szczegółowe dane znajdują się pod przyciskiem „Szczegóły”

Lista zgłoszeń

Lista zawiera wszystkie zgłoszenia wyświetlone w formie tabeli. 

 2023-10-20_13h00_39.png

  Lista zgłoszeń składa się z następujących kolumn:

 • Numer – numer systemowy zgłoszenia;
 • Typ – typ zgłoszenia;
 • Data zgłoszenia – data rejestracji zgłoszenia w systemie;
 • Opis – opis zgłoszenia;
 • Adres – adres zgłoszenia;
 • Kategoria – kategoria, do której zostało przypisane zgłoszenie;
 • Status – Aktualny status zgłoszenia;
 • Akcje – możliwość podejrzenia szczegółowych informacji o zgłoszeniu.

Klikając w opcję Szczegóły można uzyskać szczegółowe informacje o konkretnym zgłoszeniu.

Moje zgłoszenia - lista

Użytkownik zalogowany do systemu ma dodatkowo możliwość podglądu listy swoich zgłoszeń, w tym celu należy wybrać przycisk Moje zgłoszenia znajdujący się na górnym menu. Lista zawiera wszystkie zgłoszenia zarejestrowane przez użytkownika niezależnie od statusu zgłoszenia.

Lista Moje zgłoszenia składa się z następujących kolumn:

 • Numer – numer systemowy zgłoszenia;
 • Typ - typ zgłoszenia;
 • Data zgłoszenia – data rejestracji zgłoszenia w systemie;
 • Opis – opis zgłoszenia;
 • Adres – adres zgłoszenia;
 • Kategoria – kategoria, do której zostało przypisane zgłoszenie;
 • Status – Aktualny status zgłoszenia;
 • Akcje – możliwość podejrzenia szczegółowych informacji o zgłoszeniu.

Klikając w opcję Szczegóły można uzyskać szczegółowe informacje o konkretnym zgłoszeniu.

Komunikaty

Komunikaty są wszelkiego rodzaju informacje wysyłane przez Operatora systemu do mieszkańców danej miejscowości. Mogą one dotyczyć wybranego obszaru miasta np. informacje o remoncie określonego odcinaka drogi lub też dotyczyć całego miasta np.  ostrzeżenie o ulewnych deszcze z silnym wiatrem.

W celu podejrzenia aktualnie obowiązujących komunikatów należy na menu górnym wybrać opcję „Komunikaty”. W zależności od ustawień aplikacji komunikaty mogą być wyświetlane w kilku dostępnych widokach jak na przykład lista, panele czy mapa komunikatów.

2023-10-20_13h00_49.png

Stopień ważności komunikatu sygnalizowany jest właściwym kolorem, np. komunikaty ważne oznaczone są na czerwono.

Przycisk „Czytaj więcej” pozawala na podejrzenie szczegółów danego komunikatu na wskazanej w odnośniku stronie internetowej.

Harmonogram wywozu odpadów

Użytkownik zalogowany do systemu ma możliwość sprawdzenia harmonogramu wywozu odpadów dla wybranego adresu oraz frakcji odpadów. W celu przejścia do harmonogramu należy z menu wybrać opcję ‘Harmonogram odpadów’.

Zostanie wyświetlone pole wyboru adresu oraz frakcji. W polu ‘Adres’ należy wybrać adres z listy wyboru adresów dodanych do profilu użytkownika. Pole ‘Frakcja’ jest opcjonalnym polem do wypełnienia. Jeżeli nie zostanie wybrana frakcja, to zostanie wyświetlony harmonogram wywozu odpadów wszystkich frakcji. W celu wyświetlenia harmonogramu należy kliknąć ‘Pokaż’. 

2023-10-20_13h00_59.png

Jeżeli użytkownik nie ma przypisanego adresu do profilu, to ma możliwość dodania go w widoku harmonogramu wywozu odpadów.

Po kliknięciu na przycisk ‘Nowy adres’ zostanie wyświetlone okno dodawania nowego adresu.

2023-10-20_13h01_11.png

Usuwanie konta użytkownika

Każdy użytkownik systemu może w dowolnej chwili usunąć swoje konto z aplikacji. W celu wykonania wspomnianej czynności należy przejść do profilu użytkownika, a następnie z zakładki „Dane personalne” wybrać opcję „Usuń konto”.

Loga projektu Fundusze Regonalne Program Regionalny, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej i Logo Wojewądztwa Podlaskiego

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewądztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.